Behandling av personuppgifter vid "Aktivera ditt GIHID"

Beskrivning av tjänsten

Tjänsten är avsedd för skapandet och aktivering av studentkonton (GIHID) med hjälp av antagning.se eller eduid.se.

Behandling av personuppgifter

Följande information överförs från antagning.se, antagning.se eller eduid.se eller Gymnastik- och idrottshögskolans (GIH), egen identitetsutfärdare

Information Om Personuppgifter
Personuppgifter Syfte Teknisk representation
personnummer eller samordningsnummer Används som en unikidentifierare för att söka efter studenten i GIH:s system och Ladok. Mer information finns nedan. norEduPersonNIN

Personnumret/samordningsnumret skickas vidare till studentdokumentationssystemet, Ladok, för att hämta information om studentens utbildning och kontaktuppgifter som finns i Ladok. Personuppgifter sparas också i loggfiler i tjänsten i syfte att upprätthålla spårbarhet och för att förenkla felsökning.

Alla uppgifter behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Personuppgifterna i logfilen sparas så länge som det behövs för ändamålet och i enlighet med högskolans informationshanteringsplan. Personuppgifterna i ditt GIHID som skapas kommer att behandlas så länge som du är student på GIH samt ytterligare 18 månader.

Rättslig Grund

Personuppgifter hanteras baserat på den rättsliga grunden allmänt intresse. Behandlingen av personnumret/samordningsnumret är nödvändigt för att kunna göra en säker identifiering av individen.

Rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter

För registerutdrag och radering av dina personuppgifter, kontakta personuppgiftsansvarig.

Rättelse av personuppgifter som överförs vid inloggningsmomentet måste göras hos identitetsutfärdaren som används för att logga in. Informationen rättas i denna tjänst först vid nyinloggning efter den har varit rättat hos den ursprungliga identitetsutfärdaren.

Personuppgiftsansvarig

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är personuppgiftsansvarig. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifterna om dig, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.Vill du ta del av dina rättigheter ska du kontakta GIH. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

GÉANT Data Protection Code of Conduct

Denna tjänst följer det internationella ramverket Géant Data Protection Code of Conduct, http://www.geant.net/uri/dataprotection-code-of-conduct/v1, för överföring av personuppgifter från identitetsutfärdare till tjänsten. Ramverket är avsett för tjänster i Sverige, EU och EES som används inom forskning och högre utbildning.